O nas

CELLICA sp. z o. o. jest firmą doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych ofert akcji na NewConnect i rynku podstawowym GPW. CELLICA jako Autoryzowany Doradca przygotowuje spółkę do debiutu giełdowego i skutecznie przeprowadza przez cały proces jej upubliczniania.

CELLICA została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 sierpnia 2011 roku.

Pomagamy

  • w restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym operacyjnej i finansowej,
  • przy transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, wycenie spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • w przygotowaniu i zarządzaniu dokumentami niezbędnymi do realizacji projektu (np. memorandum, prospekt emisyjny, propozycja nabycia papierów wartościowych),
  • w prowadzeniu relacji inwestorskich,
  • wsparciu Klientów w procesie fuzji, przejęć i inwestycji kapitałowych

Kontakt

CELLICA sp. z o. o.
ul. Moniuszki 1A
00-114 Warszawa

Tel:
Fax:
Email:

(+48) 22 127 35 86
(+48) 22 207 24 15
office@cellica.pl

NIP:
REGON:
KRS:

525-250-92-95
142962223
0000387713

 

   

Ogłoszenie Administratora Hipoteki dla Obligatariuszy LZMO S.A. w restrukturyzacji posiadających obligacje serii B

 

 

W celu ustalenia kręgu osób uprawnionych z tytułu posiadania obligacji serii B, wyemitowanych przez LZMO S.A. w restrukturyzacji Administrator Hipoteki wzywa celem dochodzenia zaspokojenia przysługujących Obligatariuszom wierzytelności pieniężnych, aby:

 

1)      skontaktowali się z Administratorem Hipoteki drogą e-mail na adres: obligacje.lzmo@cellica.pl oraz listownie na adres: CELLICA sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-114 Warszawa,

2)      przekazali Administratorowi Hipoteki aktualne świadectwo depozytowe lub jego notarialnie uwierzytelnioną kopie.

 

Administrator Hipoteki informuje, że dochodzenie zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy będzie następować z przedmiotu zabezpieczenia, którym jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Lubsku przy ul. Głowackiego 30, obręb 8, składającej się z działek nr 155/9, 155/10, 155/11, 155/12, 155/13 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą KW ZG1R/00018478/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Prawo do ww. nieruchomości przysługuje osobie trzeciej.

 

Informacja nt realizowanych działań:

- wezwano Emitenta Obligacji do złożenia informacji na temat realizowania świadczeń z Obligacji,

- skierowano do Emitenta wniosek o zlecenie aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, również w warunkach wymuszonej sprzedaży,

- skierowano do Emitenta Obligacji zawiadomienie o skorzystaniu z zabezpieczenia Obligacji,

- 30 września 2016 r. wysłano wezwanie do zapłaty do dłużnika rzeczowego,

- 10 października 2016 r. ponownie wysłano wezwanie do zapłaty do dłużnika rzeczowego,