Informacja nt realizowanych działań:

a) wezwano Emitenta Obligacji do złożenia informacji na temat realizowania świadczeń z Obligacji,

b) skierowano do Emitenta wniosek o zlecenie aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, również w warunkach wymuszonej sprzedaży,

c) skierowano do Emitenta Obligacji zawiadomienie o skorzystaniu z zabezpieczenia Obligacji,

d) 30 września 2016 r. wysłano wezwanie do zapłaty do dłużnika rzeczowego,

e) 10 października 2016 r. ponownie wysłano wezwanie do zapłaty do dłużnika rzeczowego,

f) 9 listopada 2016 r. złożono pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu z zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności do nieruchomości "Dachówczarnia" w Lubsku. Roszczenie obejmuje kwoty z tytułu przedterminowego wykupu obligacji serii B.

g) 20 grudnia 2016 r. wezwano dłużnika rzeczowego do zapłaty kwoty 6.099.000,00 PLN wraz z kuponem za IX i X okres odsetkowy oraz odsetki za opóźnienie.

h) 5 stycznia 2017 r. ponownie wezwano dłużnika rzeczowego do zapłaty kwoty 6.099.000 PLN wraz z kuponem za IX i X okres odsetkowy oraz odsetki za opóźnienie.

i) 19 stycznia 2017 r. złożono w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Kwota roszczenia obejmuje wartość nominalną obligacji serii B (6.099.000,00 PLN), wraz z kuponem za IX i X okres odsetkowy i odsetki za opóźnienie. 

j) W dniu 01 marca 2017 r. Administrator Hipoteki otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2017 r. o częściowym zwolnieniu z kosztów postępowania. Administrator Hipoteki zamierza wnieść zażalenie na powyższe postanowienie.    

k) W dniu 28 sierpnia 2017 r. Administrator Hipoteki otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2017 r. przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Nakaz jest nieprawomocny.

l) Zgodnie z informacją uzyskaną z SO w Warszawie dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Odpis sprzeciwu nie został jeszcze doręczony Administratorowi.

m) W dniu 30 października 2017 r. odpis sprzeciwu dłużnika został doręczony administratorowi, Sąd zobowiązał strony do zajęcia stanowiska w sprawie mediacji w ciągu 14 dni, a do twierdzeń dłużnika w ciągu 30 dni.

n)  W dniu 10 listopada 2017 roku administrator przekazał swoje negatywne stanowisko w kwestii mediacji.

o) W dniu 29 listopada 2017 roku administrator złożył do sądu odpowiedź na sprzeciw dłużnika.

p) W dniu 05 stycznia 2018 roku Sąd poinformował, że w ciągu 3 miesięcy wyznaczy termin rozprawy.

r) W dniu 20 kwietnia 2018 roku Administrator uzyskał informcje z Sądu Okręgowego, iż akta sprawy zostały przekazane Sędziemu do wyznaczenia terminu rozprawy.

s) W dniu 08 czerwca 2018 roku Administrator uzyskał informacje z Sądu Okręgowego, iż termin rozprawy został wyznaczony na dzień 06 grudnia 2018 roku.